Acte necesare eliberării certificatelor de naștere duplicate (pierdere, preschimbare)

 1. Cerere tip;
 2. Buletin sau carte de identitate;

Acte necesare pentru înregistrarea unui nou născut

 1. Certificat medical constatator al nou născutului viu;
 2. Buletinele părinților;
 3. Certificatul de căsătorie;
 4. Certificatele de naștere ale părinților (în cazul în care părinții nu sunt căsătoriți).

Acte necesare înregistrării decesului

 1. Certificat medical constator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital;
 2. Buletinul sau cartea de identitate a decedatului;
 3. Certificatul de naștere al decedatului;
 4. Certificatul de căsătorie al decedatului;
 5. Livretul militar al decedatului (pentru bărbații până în 45 ani);
 6. Dacă declararea decesului nu se face în cel mult a treia zi de la deces, se aduce de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Județean dovada de înregistrare a decesului.

Acte necesare pentru înregistrarea unei căsătorii

 1. Certificate prenupțiale de la medicul de familie;
 2. Buletinele sau cărțile de identitate;
 3. Certificatele de naștere;
 4. Sentință de divorț definitiv sau certificatul de deces al fostului soț (fostei soții), în cazul în care persoana respectivă este la a doua căsătorie;

Acte necesare pentru înregistrarea unui divorț

 1. Buletinele sau cărțile de identitate;
 2. Certificatele de naștere;
 3. Certificat de căsătorie;
 4. Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă (559 lei);

Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

A) Din oficiu : se eliberează la căsătorie fără alte acte suplimentare.
B) La cerere :

 1. Buletinele sau cărțile de identitate;
 2. Certificatul de căsătorie;
 3. Certificatele de naștere ale copiilor sub 18 ani.

Acte necesare pentru eliberarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale


A) Din oficiu : se eliberează cu ocazia declarării unui deces în urma depunerii unei declarații de avere.
B) La cerere :

 1. Buletinul sau cartea de identitate a moștenitorului, care se va prezenta personal.
 2. Certificatul de deces.
 3. Cerere – declarație.
 4. Taxa de eliberare formulare – Anexa 1 + Anexa 2 (10 lei) , Anexa 23 + Anexa 24 (10 lei)

Acte necesare pentru scutirea de taxe și impozite a veteranilor de război și a văduvelor veteranilor de război (care nu s-au recăsătorit)

 1. legitimație de veteran de război vizată pe anul în curs;
 2. copie după actul de proprietate;
 3. cerere;
 4. copie după buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare scutirea de taxe și impozite a persoanelor invalide, cu gradul de invaliditate I și II

 1. cerere;
 2. copie după actul de proprietate;
 3. copie după buletin sau cartea de identitate;
 4. copie după decizia asupra capacității de muncă.

Acte necesare pentru înscrierea mijloacelor de transport în evidențele fiscale

 1. copie după cartea de identitate;
 2. copie după fișa de înmatriculare;
 3. contractul de vânzare-cumpărare sau factura (original);
 4. copie după buletin sau cartea de identitate;
 5. cerere.

Acte necesare pentru înscrierea unui imobil, teren în evidențele fiscale

 1. declarație de impunere;
 2. cerere;
 3. copie după actul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare.

Acte necesare acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli

 1. cerere;
 2. copie după actul de proprietate sau act notarial;
 3. copie după buletin sau cartea de identitate;
 4. copie după certificatul de deces (în cazul moștenitorilor).

Acte necesare pentru acordarea sprijinului direct (prima) producătorilor agricoli

 1. cerere;
 2. copie după actul de proprietate;
 3. copie după buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru defrișarea viei

 1. cerere;
 2. copie după actul de proprietate;
 3. copie după buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru plantare vie

 1. cerere;
 2. copie după actul de proprietate;
 3. copie după buletin sau cartea de identitate.

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social

 1. cerere;
 2. copie după buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverință posesie teren agricol;
 4. certificat fiscal;
 5. adeverință AJOFM;
 6. adeverință salariu;
 7. copie după certificatele de naștere ale copiilor;
 8. cupon șomaj;
 9. adeverință de elev;
 10. cupon de pensie;
 11. copie după certificatul de căsătorie.

Acte necesare pentru obținerea alocației complementare

 1. cerere;
 2. copie după buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverință posesie teren agricol;
 4. certficat fiscal;
 5. adeverință salariu;
 6. copie după livretul de familie;
 7. cupon șomaj;
 8. cupon de pensie;
 9. adeverință de elev;
 10. copie după certificatele de naștere ale copiilor.

Acte necesare pentru obținerea alocației monoparentale

 1. cerere;
 2. copie după buletin sau cartea de identitate;
 3. copie după livretul de familie;
 4. adeverință de elev;
 5. copie după livretul de familie;
 6. adeverință posesie teren agricol;
 7. certficat fiscal;
 8. copie după certificatele de naștere ale copiilor.

Acte necesare obținerii certificatului de confirmare a depunerii documentației în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor necesare emiterii autorizației în baza Legii nr.507/2002

 1. Cerere – tip, completată potrivit formularului care constituie anexa nr.2 la prezentele Norme metodologice, semnată de solicitant sau, în cazul înființării asociației familiale, semnată de toți membrii asociației;
 2. Cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al tuturor membrilor asociației familiale, în original;
 3. Copii legalizate de pe actele de identitate ale persoanei solicitante sau, după caz, ale tuturor membrilor asociației familiale;
 4. Certificatul medical eliberat în condițiile legii, privind starea sănătății persoanei fizice, respective a membrilor asociației familiale, care să le permită desfășurarea activității pentru care se solicită autorizația, în original;
 5. Copii legalizate de pe documentele care atestă calificarea professională a persoanei fizice, respectiv a membrilor asociației familiale, în condițiile art.8 și art. 9 din lege și, după caz, de pe autorizația specială emisă de organele competente, potrivit legii;
 6. Actul de proprietate sau declarație notarială pentru stabilire sediu.

Acte necesare pentru emiterea autorizației în baza Legii nr.507/2002

 1. Cererea – tip, completată potrivit anexei 4, semnată de solicitant sau, în cazul înființării asociației familiale, semnată de toți membrii acestei asociații;
 2. Certificatul eliberat de Primărie;
 3. Copii legalizate de pe documentele doveditoare a dreptului de folosință al persoanei fizice/ membrilor asociației familiale asupra spațiului/ spațiilor autorizate conform obiectului de activitate, în care se vor desfășura activitățile principale și, după caz, activitățile secundare, care fac obiectul autorizării;
 4. Copii legalizate de pe autorizația specială emisă de organele competente potrivit legii pentru desfășurarea activităților economice a căror exercitare necesită o autorizație specială;
 5. După caz, declarațiile pe propria răspundere pentru acordurile și avizele emise de către instituțiile abilitate sau documentele necesare pentru obținerea acestor acorduri și avize, potrivit anexei nr.3;
 6. Dovada rezervării denumirii la Registrul Comerțului;
 7. Acordurile și avizele solicitate prin certificat.

Acte necesare pentru înregistrarea în evidențele fiscale a unei societăți

 1. Declarație de impunere privind stabilirea impozitului pe clădiri, pe terenuri, taxă mijloc transport, taxă firmă, taxă reclamă și publicitate;
 2. Copie după certificatul de înregistrare fiscală;
 3. Copie după contractul de vânzare-cumpărare;
 4. Copie după factura fiscală.
Sari la conținut