Momea Ileana Viorica

(1) Coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității serviciilor din cadrul instituției;

(2) Exercită funcţia de ordonator principal de credite – în lipsa primarului din localitate;
(3) Asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
      a) educația;

      b) sănătatea;

      c) cultura;

      d) protecția și refacerea mediului;

      e) activitățile privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoane vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

      f) punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza comunei;
(4) Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare puse în valoare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

(5) Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în condițiile legii;
(6) Asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile legii;
(7) Ia măsuri pentru buna funcționare și întreținere a parcurilor, monumentelor, întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii;

(8) Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă, pe perioada absenței primarului comunei, fiind ofițer de stare civilă delegat, numit prin dispoziția primarului;
(9) Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei;
(10) Organizează evidența lucrărilor de construcții din comună și pune la dispoziția administrației publice județene sau centrale rezultatele acestor evidențe împreună cu consilierul de urbanism;
(11) Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor mejare, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și decolmatarea văilor locale și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;
(12) Urmărește și confirmă prestarea activităților în folosul comunității de către cei ce intră sub incidența Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, aprobată prin Legea nr.64/2002, cu modificările și completările ulterioare;
(13) Îndrumă şi supraveghează activitatea de pază de pe raza comunei Gogoșu;

(14) Exercită împreună cu consilierul de urbanism din aparatul de specialitate al primarului controlul privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții și urmărește modul de conformare privind măsurile dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții potrivit dispozițiilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, lege republicată, cu modificările și completările ulterioare;
(15) Va efectua acțiuni sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
(16) Rezolvă și semnează corespondența ce revine primarului în exercitarea competențelor sale;
(17) Propune primarului comunei măsuri privind eficientizarea activității administrației publice locale;
(18) Îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local;
(19) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, viceprimarul colaborează cu toate serviciile și compartimentele instituției, care îi vor asigura sprijinul necesar.

Gelemancă Petrișor

Sari la conținut